ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

ĐẦU GHI DVR Ai - SMD Plus

ĐẦU GHI DVR Ai - SMD Plus

ĐẦU GHI HÌNH H.265 FULL 1080P

ĐẦU GHI HÌNH H.265 FULL 1080P

ĐẦU GHI HÌNH H.265 FULL 1080P

ĐẦU GHI HÌNH H.265 FULL 1080P

ĐẦU GHI HÌNH H.265 FULL 1080P

ĐẦU GHI HÌNH H.265 FULL 1080P

ĐẦU GHI HÌNH H.265 FULL 1080P

.
CATALOGUE ONLINE