ĐẦU GHI DVR 4K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

9.500.000

ĐẦU GHI DVR 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

15.380.000

ĐẦU GHI DVR 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

8.500.000

ĐẦU GHI DVR 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

5.900.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

47.600.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

26.100.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

19.700.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

19.180.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

12.300.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

9.520.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

5.900.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

5.860.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

4.390.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

3.940.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

5.580.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

3.560.000
.
CATALOGUE ONLINE